ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 50% សំរាប់សមាជិកថ្មី
ទទួលបានរហូតដល់ 15% សំរាប់ការដាក់ប្រាក់បន្ទាប់
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ 10% រៀងរាល់សប្តាហ៏
ទទួលបាន 20% សំរាប់ការណែនាំមិត្តភក្តិ
កាដូខួបកំណើតពី UPLAY365
ឈ្នះៗៗ!!! iPhone 12Pro-Max 256GB
###### ######